58. rahvusvahelise Veneetsia biennaali Eesti paviljoni ekspositsiooni konkurss

PROJEKTIDE ESITAMISE TÄHTAEG: 12. aprill 2018 kell 12.00
 
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kuulutab välja 58. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni näituseprojektide konkursi.
 
Veneetsia biennaal on vanim ja suurim rahvusvaheline kunstisündmus. Eesti osaleb biennaalil rahvuspaviljoniga kaheteistkümnendat korda. Eesti ekspositsiooni korraldajaks on SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (edaspidi KKEK). Eesti osalemist Veneetsia biennaalil rahastab Kultuuriministeerium.
 
Konkursile ootame detailselt läbimõeldud kaasaegse kunsti näituseprojekte, mis sisaldavad selgelt väljendatud näitusekontseptsiooni, kataloogi (vm kaasnevate väljaannete või ürituste) ideed, teostuse eelarvet, tööplaani ning projektiga seotud töörühma nimekirja koos allkirjastatud nõusolekutega.
 
Võrreldes kolme viimase biennaali paviljonidega Palazzo Malipieros muutub näituse asukoht. Seetõttu ei ole projekti osana sel korral nõutud näituse täpset ruumiplaani. Asukoha kinnitumisel teeb KKEK näituseruumi plaani ja tehnilised eripärad avalikuks kodulehel. Konkursi võitjale korraldatakse näituseruumidega tutvumine esimesel võimalusel. Hetkel on veel kinnitamata ruumidest fotod üleval siin.
 
Osalustingimused:
1. Näituseprojekt peab olema kureeritud. Oodatud on nii isiku- kui grupinäituste projektid, mis on teostatavad paviljoni eelarve piires.
2. Vähemalt üks taotluse esitajatest peab olema Eesti kodanik või resident. Taotluse esitaja peab olema füüsiline isik.
3. Projekti kõik kirjalikud osad tuleb esitada eesti ja inglise keeles. Näitusekontseptsiooni (vähemalt 3600 tm) ja illustreeriva või konteksti avava materjali esitamise tähtaeg on 12. aprill 2018 kell 12.00 (keskpäeval). Kõik materjalid tuleb esitada Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusele (post@cca.ee ja/või Vabaduse väljak 6, Tallinn).
4. Projekte hindab rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad SA KKEK juhataja ja nõukogu liikmed, Kultuuriministeeriumi esindaja ja kaks kuni kolm rahvusvahelist kunstieksperti. Žürii täpne koosseis kinnitatakse hiljemalt 01.04.2018 ja avaldatakse KKEKi kodulehel. Žürii liikmed ega nendega seotud isikud konkursil osaleda ei tohi. 
 
Esitatavalt projektilt ootame:
1. Ambitsioonikat, kõrge kunstilise tasemega näituseideed, mis on terviklik, originaalne ja kõnekas nii Eesti kui ka rahvusvahelise kunstielu kontekstis.
2. Eelarvet ja tehnilist kirjeldust, mis sisaldab:
- ülevaadet materjalidest ja tehnikast, mida on vaja projekti realiseerimiseks ehk näituse teostusplaani;
- eelarve kalkulatsiooni, mis toetub reaalsetele hinnapakkumistele.
NB! Riigieelarvelisest toetusest on ekspositsiooni tootmiskuludeks (eksponeeritavate teoste produtseerimine, installatsioonimaterjalide ja ekspositsiooni inventari ost, tehnika rent või ost) fikseeritud 20 000 eurot. Juhul kui planeeritav kulu on suurem, tuleb läbi mõelda ja teatavaks teha era- ja/või kaasrahastuse võimalused.
3. Ammendavat nimelist loetelu kirjalike kinnitustega kõigilt kunstnikelt, kuraatoritelt, kujundajatelt ja kataloogi kaasautoritelt, kes esitatava projekti võidu korral osutuvad konkursi stipendiaatideks. Lisaks kirjeldus projektis osalejate varasemast töökogemusest ning lühike ülevaade iga osaleja panusest näituseprojekti. Institutsionaalsete koostööpartnerite kaasamise puhul palume lisada allkirjaõigusliku isiku kinnituskiri ning kirjeldada organisatsiooni  panust projektis.
4. Näituse ettevalmistuse ja teostamise ajakava etappide kaupa.
 
Projektide hindamisel võetakse arvesse:
1. Näituseidee aktuaalsust kaasaegse kunsti kontekstis
2. Projekti ainulaadsust, terviklikkust ja läbimõeldust
3. Näituseidee rahvusvahelist haaret ja potentsiaali kõnetada rahvusvahelist publikut
4. Projekti panust Eesti kunstimaastikule
5. Projektis osalejate professionaalsust ja varasemaid kogemusi
6. Projekti teostatavust (eelarve ja mastaabi plaanides)
 
Õiguslikud suhted
1. KKEK on Eesti ekspositsiooni esindaja Veneetsia biennaalil. KKEKi tiim korraldab ekspositsiooni organisatoorse ja tehnilise toimimise ning osaleb projekti sisulises ettevalmistuses.
2. Kuraatori, kunstniku ja KKEKi vahelised suhted sätestatakse lepinguga, milles tuuakse välja osapoolte õigused ja kohustused.
3. Konkurss on avalik, projekti esitamisel kinnitavad kõik osalejad oma nõusolekut projektis osalemiseks allkirjaga.
4. Avalikkusele teeb KKEK teatavaks vaid konkursi võitja(d) ja võiduprojekti sisu koos žürii põhjendusega, teiste konkursil osalejate isikud ning projektide sisu on konfidentsiaalsed.
5. Võidutöö realiseerimiseks teeb võitja koostööd KKEKiga. Vastutava korraldajana jääb KKEKile õigus teha ettepanekuid projekti arendamiseks ning täiendavate koostööpartnerite kaasamiseks.
6. KKEK jätab endale õiguse teha projekti realiseerimise üksikasjades muudatusi, mis on objektiivselt põhjendatud või tingitud keskusest mitteolenevatest asjaoludest. 
 
Meelespea!
Laekunud avaldused läbivad hiljemalt tähtajale järgneva kolme tööpäeva jooksul esialgse kontrolli. Vajadusel palub KKEK avalduse esitajatelt täiendavaid materjale või esitatud materjalide täpsustamist kahe tööpäeva jooksul.

Soovitame avaldused esitada võimalikult varakult eelkonsultatsioonideks ning vajalike täienduste õigeaegseks sisseviimiseks. Hilinenud avaldusi ei arvestata!

Laekunud ja kõigile konkursi tingimustele vastavate avalduste põhjal selgitab žürii 2018. aasta aprillikuu jooksul välja võidutöö.

Võidutöö avalikustatakse hiljemalt mai alguses. Žüriil ei ole kohustust anda tagasisidet valikust väljajäänud projektide kohta.

Uuendatud 04.05.2018: Aprilli lõpus kogunenud rahvusvaheline žürii jõudis otsusele muuta konkurss sel aastal kahevooruliseks ning määras kaks kunstnikku, kes töötavad projektidega edasi. Lõplik tulemus antakse teada juuni alguses. 
 
58. Veneetsia biennaali olulised kuupäevad:
Biennaal on avatud: 11. mai – 24. november 2019
Biennaali pressipäevad: 8. – 10. mai 2019
Biennaal avaneb tavapublikule: 11. mai 2019
 
2018. aasta märtsis korraldab KKEK infotunni, kus jagatakse teavet Veneetsia biennaali Eesti paviljoni teostuse, kommunikatsiooni ja eelarveliste küsimuste kohta ning vastatakse huviliste küsimustele, mis puudutavad paviljoni näituse planeerimist. Jälgige infot KKEKi kodulehel.
 
Küsimused ja täiendav info:
Maria Arusoo
Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar
maria@cca.ee
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Vabaduse väljak 6
10146 Tallinn
Tel 631 4050